Uslovi putovanja za Francusku

Putnik koji je kupio kartu na linijama za Francusku sa Jablanicom Trans UNILINES je saglasan sa dole navedenim uslovima putovanja

Prodaja i korišćenje karata na linijama za Francusku

Pravo korišćenja karte ima osoba na koju karta i glasi. U izuzetnim slučajevima uz naknadu na ime troškova od 15 € / 1.800 DIN prevoznik odobrava promenu imena i prezimena. Povratna karta važi 12 meseci od dana putovanja. Ukoliko putnik ne može iskoristiti kartu u ovom roku on je može otkazati s tim što u tom slučaju prevoznik zadržava na ime troškova 15 € / 1.800 DIN. Neiskorištena karta, kojoj je rok važenja istekao, se ne može koristiti niti refundirati. Prevoznik zadržava pravo da, ukoliko za to nastupe posebni razlozi, izmeni red vožnje ili cenovnik bez posebnog ranijeg upozorenja. Karte sa specijalnim popustom su ograničene brojem i važe do 30 dana. Karte kupljene sa popustom - ne mogu se vršiti nikakve promene ranije naručenih datuma putovanja niti refundacija u slučaju neiskorišćenosti drugog pravca. Specijalni popusti ne važe u sezoni. Prevoznik sam određuje period sezone. Putnici mlađi od 18 godina ne mogu putovati samostalno vec u pratnji lica ovlasćenog od strane oba roditelja (Jablanica Trans UNILINES ne snosi odgovornost i nije u mogućnosti da se brine o putnicima mlađim od 18 godina bez pratnje).

Rezervacije

Rezervacija karte se preporučuje. U slučaju da je karta kupljena sa otvorenim povratkom (open) putnik je obavezan da sam rezerviše datum povratka na vreme i to u agenciji gde je kartu naručio. U slučaju greške od strane drugih agencija Jablanica Trans UNILINES nije odgovorna za grešku niti nadoknađuje neki gubitak. Putniku koji nije rezervisao datum povratka se ne može garantovati mesto u autobusu. Putnik je dužan da se pridržava naznačenog roka plaćanja. U protivnom gubi pravo rezervacije. Putnik je takođe dužan da, ukoliko se to pokaže potrebnim, pred ulaz u autobus pokaže potvrdu o izvršenoj uplati. Rezervacija karte važi od trenutka kada je registrovana uplata od strane Jablanica Trans UNILINES-a. Svako menjanje rezervacije putnik dokazuje odgovarajućom potvrdom. Broj sedišta putnik dobija prilikom ulaska u autobus ili prilikom kupovine karte uz doplatu od € 5 ili RSD 600 po pravcu.

Promene

Promena datuma polaska na karti se vrši besplatno ukoliko putnik promenu izvrši najmanje 30 sati pre putovanja. Promena datuma putovanja na karti se može vršiti jedino od strane Jablanica Trans UNILINES.

Otkazivanje

Plaćene karte koje se otkažu najmanje 30 sati pre putovanja se refundiraju po odbitku administrativnih troškova u iznosu 15 € / 1.800 DIN. Ukoliko se karta otkazuje manje od 30 sati pre polaska, karta se ne može koristiti , niti refundirati. Isto važi u slučaju da putnik uopšte ne dođe na polazak bez obzira iz kog razloga. Ukoliko je povratna karta iskorisćena samo u jednom pravcu, a putnik želi da refundira novac, dakle ne može ili ne želi da je koristi u drugom pravcu, odbiće se vrednost realizovanog pravca plus 15 € / 1.800 DIN na ime troškova. Ostatak novca se vraća (putnik je dužan da vrati original kartu).

Prtljag

U slučaju krađe, oštećenja ili gubitka prtljaga (zaboravljen prtljag na stanici i sl.) putnik odgovara za isti. Nestanak ili oštećenje prtljaga se mora odmah na licu mesta prijaviti personalu autobusa radi izdavanja potvrda za potrebe dokaza vašem osiguranju. Za lomljiv prtljag prevoznik nije odgovoran. Na prevoz se ne mogu primiti predmeti lako zapaljivi, eksplozivni ili sa neugodnim mirisom. U autobusu je zabranjeno unošenje vatrenog ili bilo kakvih vrsta oružja. Ne prihvata se prevoz ptica ili drugih životinja.

Odgovornost za prtljag

Prevoznik ne odgovara za oštećeni i nestali prtljag i ne vrši nikakvu vrstu nadoknade. Jablanica Trans UNILINES preporučuje putnicima osiguravajuću kompaniju "Dunav" za sve vrste osiguranja.

Izgubljeni prtljag

Pronađeni izgubljeni ili zaboravljeni prtljag u autobusu se čuva od strane Jablanica Trans UNILINES-a najviše 4 nedelje. Putnik je dužan sam preuzeti prtljag. Eventualni prevoz prtljaga se naplaćuje.

Obaveze putnika

Putnik je dužan da bude na polaznom mestu 30 minuta pre vremena polaska koje piše u karti. U slučaju da se isti ne pridržava pravila, vozač može da ustupi sedište drugom putniku umesto njega. Isti će sačekati mesto na drugom polasku. Putnik je dužan da se upozna sa pravilima putovanja i korišćenja karata. Greške se moraju odmah prijaviti u agenciji gde je kupljena karta. Jablanica Trans UNILINES ne priznaje reklamacije od drugih agencija. Prevoznik ima pravo da isključi sa putovanja osobe koje su pod uticajem alkohola ili koje na drugi način ne poštuju kućni red u autobusu.

Pauze

Putnik je dužan da se pridržava vremena koje vozač određuje za pauzu. U slučaju da putnik ne dođe na vreme, vozač autobusa nije dužan da sačeka, a isti sam snosi putne troškove daljeg putovanja.

Pušenje

Pušenje u autobusu je zabranjeno. Jablanica Trans UNILINES u svojim autobusima ima poseban kupe gde je pušenje dozvoljeno.

Putne isprave

Putnik je sam odgovoran da ima važeće putne isprave. Putnika kojeg su pogranični organi zadržali više od 30 minuta prevoznik nije dužan da čeka i ne snosi troškove njegovog daljeg putovanja.

Odgovornost prevoznika

Prevoznik ne odgovara za zakašnjenja prouzrokovana zbog tzv. "više sile" (saobraćajna gužva, gužva na graničnim prelazima i sl.), i ne vrši nadoknadu moguće štete, koja je tim povodom nastala (hotelski boravak putnika i slično). U slučaju zakašnjenja autobusa, iz bilo kog razloga, prevoznik ne vrši nikakvu vrstu novčane nadoknade, a isto i u slučaju da putnik ostane greškom prevoznika. Iz prethodnog se prevoznik obavezuje da putniku obezbedi mesto na prvom polasku. Prevoznik zadržava pravo da, ukoliko za to nastupe posebni razlozi, izmeni red vožnje ili cenovnik.

Reklamacije

Za eventualne reklamacije putnik se mora obratiti kancelariji gde je karta i kupljena a najkasnije tri nedelje od dana putovanja. Odgovor na reklamacije putnik dobija u periodu do 4 nedelje.